Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach

Deklaracja dostępności

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://daleszyce.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  • Data przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że - pomimo starań redaktorów serwisu - pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:.

Treści pochodzą z różnych źródeł.
Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf. docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1.
Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani tłumaczenia na język migowy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alicja Prendota, adres poczty elektronicznej biblioteka@daleszyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3072056. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku można wejść przez dwa wejścia - od drogi głównej, oraz z tyłu budynku od strony parkingu. Wejście od strony drogi głównej jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia należy podejść od prawej strony. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. Biblioteka usytuowana jest na piętrze, do wypożyczalni prowadzą schody. Dla osób z dysfunkcją ruchu ( dostępna jest winda na parterze). Winda jest umieszczona w świetle klatki schodowej i przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana.


 

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku jest winda . Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi ( oznakowany)

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Brak usługi skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Dodatkowe

W wypożyczalni udostępnione są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku. Bibliotekarze pomagają również w wyborze książek z większą czcionką.

Filia w Szczecnie

Biblioteka mieści się na parterze w budynku Szkoły Podstawowej. Wejście do biblioteki znajduje się, idąc korytarzem, po lewj stronie.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia należy podejść od lewej strony. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Parter budynku w całości dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 

Usługa tłumacza migowego

Brak usługi skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Filia w Sukowie

Biblioteka mieści się w jednorodzinnym budynku prywatnym, do biblioteki prowadzą schody.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.